Nawigacja

 • Organizacja pracy szkoły od 25 maja

  Do 7 czerwca br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanej 14 maja br. nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

  Kształcenie na odległość w Szkole Podstawowej nr 1  w Bukownie pozostaje na dotychczasowych zasadach.

   

  Informuję, że zostaje otworzona dla potrzeb uczniów bibloioteka od 25 maja w godzinach 9.00.-11-00.

   

  W sprawach konsultacji uczniowie kontaktują się bezpośrednio z nauczycielami uczącymi.

   

 • Procedura bezpieczeństwa...

  Od 25 maja w Szkole Podstawowej nr 1 w Bukownie obowiązują Procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  Bardzo proszę o zapoznanie się z zamieszczonymi załącznikami.

  Załączniki nr 1, 2, 3 i 4 wypełniają rodzice   klas I-III, jeżeli dziecko będzie korzystało z zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

  Załączniki do pobrania poniżej lub w sekretariacie szkoły.

   

   

  procedura_bezpieczenstwa.pdf

  zalacznik_nr_1_zgloszenie_ucznia.docx

  zalacznik_nr_2ankieta-epidemiologiczna.docx

  zalacznik_nr_3deklaracja_rodzica(1).docx

  zalacznik_nr_4_Oswiadczenie_rodzicow.docx

 • Informacja dyrektora

  W związku z częściowym otwarciem placówek oświatowych od 25 maja, w naszej szkole będzie możliwość korzystania z zajęć opiekuńczo-wychowawczych,  prowadzonych przez nauczycieli świetlicy  dla uczniów  klas I-III.  Przede wszystkim dla tych, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

  Zajęcia dydaktyczne w dalszym ciągu będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  Proszę o informację zwrotną czy Państwa dziecko będzie korzystać z zajęć opiekuńczo-wychowawczych na terenie szkoły. Informację proszę przesłać wiadomością w Librusie skierowaną do mnie do 20 maja (środa) do godz. 14.00.

  Dane te są potrzebne do opracowania Procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Szkole Podstawowej nr 1 w Bukownie.

  Brak przesłania informacji będzie traktowane jako wiadomość, że dziecko nie będzie korzystało z zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

  Mirosław Siudyka

 • Zmarła pani Irmina Pronobis

  Wspomnienie jest formą spotkania.
  – Khalil Gibran

   

  Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość,

  że dnia 6 maja 2020 roku zmarła

  Pani Irmina Pronobis

  wspaniała nauczycielka, wychowawczyni wielu pokoleń uczniów

  i wicedyrektor naszej szkoły w latach 1968 – 1972.

   

 • Terminy egzaminów

   

  Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym, potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

 • Powietrzna Akademia...

  Uczniowie klasy 2 b na lekcjach

  w Powietrznej Akademii.

   30 maja 2020 roku uczniowie klasy 2 b wzięli udział z projekcie Powietrzna Akademia. Są to zajęcia edukacyjne organizowane przez Airly i Veolia. Jest to inicjatywa skierowana dla uczniów szkół podstawowych w ramach umożliwienia skutecznej edukacji domowej w zakresie ochrony środowiska i dbałości o lepsze powietrze, którym oddychamy.

  O godz. 10.00 uczniowie połączyli  się online z Powietrzą Akademią na platformie ClickMeeting . Przez 45 minut brali udział w  zajęciach interaktywnych         z możliwością zadawania pytań prowadzącym. Profesor Tlenek oraz profesor Pyłek    w bardzo ciekawy sposób przekazywali informacje dotyczące składu powietrza, źródeł atmosfery, zjawisk powodujących smog oraz sposobów działania na rzecz czystego środowiska. Wykonywali bardzo ciekawe doświadczenia, eksperymenty, które udowadniały powstawanie zjawisk.

  Różnorodność ćwiczeń, doświadczeń, eksperymentów , ciekawy sposób prowadzenia zajęć bardzo podobał się wszystkim uczestnikom.

                                                                  Beata Wójcik

   

 • Kształcenie na odległość...

  Informuję, że do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

  Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br.

  Zachęcam do śledzenia informacji publikowanych na stronie internetowej www.gov.pl/edukacja.

   

 • Kształcenie na odległość...

  Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty –  przepis ten ujęty został w podpisanym 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

   

  Podstawa prawna

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/642

   

 • Życzenia...

  Życzenia...

  Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,

  pełnych miłości, wiary i nadziei

  życzą

  Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Pracownicy.

 • Wsparcie...

  Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Olkuszu informuje, że wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców udzielane jest e-mailowo do 10.04.2020 r.

  Dyrektor, Wicedyrektor i inni pracownicy pełnią dyżur telefoniczny w godz. 9 - 13;  

  tel. zastępczy:  32 643 04 60 wew. 24.  

  Podaję Państwu również kontakt do pani psycholog  Barbary Szewczyk e-mail: psycholog.barbara@pppolkusz.pltel.

  696 933 533 Barbara Kowalska - pedagog SP nr 1 w Bukownie

 • Sprzęt komputerowy dla uczniów

  Szanowni Państwo,

  informuję, że w związku z wejściem w życie nowych wytycznych Ministerstwa Cyfryzacji, w przyszłym miesiącu będzie możliwość nieodpłatnego użyczenia sprzętu komputerowego dla uczniów, którzy ze względów technicznych bądź sprzętowych nie mogą w pełni realizować kształcenia na odległość.

  Osoby zainteresowane wypożyczeniem proszę o informację zwrotną za pośrednictwem dziennika elektronicznego bądź telefonicznie (sekretariat 32 6421039) do 31.03.2020 r. do godziny 13:00. Odpowiedzialność za sprzęt będzie spoczywać na rodzicach ucznia lub jego prawnych opiekunach.

   

   

   

 • Informacja dla uczniów i ich rodziców w sprawie zasad kształcenia na odległość obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 1 w Bukownie

  Sposób i tryb realizacji zadań szkoły

  w okresie czasowego ograniczenia

   jej funkcjonowania.

   

  Od 25.03.2020 r. do 10.04. 2020 r. szkoła będzie prowadzić kształcenie na odległość. Nauczyciele przygotowując materiały edukacyjne, dokonają weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

  Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą  realizowane w szczególności:

  1) z wykorzystaniem:

  - materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,

  - materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,

  - materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,

  - innych niż wymienione powyżej materiałów wskazanych przez nauczyciela;

  2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;

  3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;

  4) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu - w przypadku dzieci objętych edukacją wczesnoszkolną, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

   

  Podstawowa komunikacja będzie odbywać się za pomocą dziennika elektronicznego Librus (zakładka zadania domowe lub wiadomości). O innych sposobach kontaktu nauczyciel powiadomi bezpośrednio swoich uczniów oraz  ich rodziców.

  W oddziałach I-III wykorzystanie dziennika elektronicznego odbywać się będzie zależnie od dotychczasowej współpracy w tym zakresie między nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej a rodzicami uczniów. Nauczyciele I-III mają obowiązek informowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu. W tym zakresie wykorzystują wypracowane sposoby komunikacji z rodzicami: e-mail, sms, rozmowy telefoniczne.

   

  Wszelkie działania w celu realizacji podstawy programowej, na chwilę obecną, planowane są w ramach obowiązującego planu lekcji.

   

  Zalecana jest systematyczna, zaplanowana i rzetelna nauka. Nauczyciele będą przesyłać przygotowane wcześniej zadania, instrukcje, materiały edukacyjne w dniu zajęć z uczniami lub będą prowadzić lekcje on-line w godzinach ustalonych  w  tygodniowym planie lekcji.

  Terminy wykonania zadań i sposoby ich przesyłania nauczyciel ustala z uczniami lub rodzicami (w klasach I-III).

   

  Nauczyciele, wskazując uczniom podczas nauczania zdalnego programy i strony internetowe, będą kierować się zasadami bezpieczeństwa w sieci i uwzględniać zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.  Zalecane jest zainstalowanie oprogramowania do kontroli rodzicielskiej.

  Zaleca się przynajmniej kilka razy dziennie sprawdzanie wiadomości przez ucznia w godz. 8.00-14.30. Można także skorzystać z aplikacji mobilnych dziennika, które przesyłają powiadomienia o nowej wiadomości od nauczyciela.

  Termin wykonania danego zadania nauczyciel wskazuje w wiadomości opisującej zadanie. W przypadku problemów technicznych lub organizacyjnych, uczeń powinien zawiadomić nauczyciela o braku możliwości wykonania zadania w ustalonym terminie. Jeśli uczeń ma wątpliwości, jak wykonać zadanie, lub nie potrafi go wykonać - powinien poprosić o pomoc nauczyciela.

  Uczeń przebywający w domu realizuje obowiązek szkolny pod opieką rodziców/opiekunów prawnych. Pracujący zdalnie nauczyciel nie ma możliwości realizowania swoich funkcji opiekuńczych. Bardzo prosimy, aby rodzice stosowali się do przepisów prawa w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej.

   

  W przypadku jeśli plan zajęć będzie poddany modyfikacjom, uczniowie i ich rodzice otrzymają zaktualizowany rozkład zajęć lekcyjnych za pośrednictwem e-dziennika.

   

  Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach

   

  Nauczyciele, uwzględniając specyfikę swojego przedmiotu, ustalają z uczniami zasady i sposoby monitorowania i sprawdzania wiedzy ucznia oraz postępów w nauce. Ocenianie odbywać się będzie zgodnie z dotychczasowym sposobem oceniania wewnątrzszkolnego. Nauczyciele poinformują uczniów i rodziców o ewentualnych zmianach w sposobach i formach sprawdzania osiągnieć edukacyjnych uczniów dostosowanych do kształcenia na odległość.

   

  Środowisko zdalne umożliwia przeprowadzenie testów, rozmów i sprawdzianów. Za każdym razem, gdy tego rodzaju narzędzia będą używane, nauczyciele uzyskają pewność, że uczniowie rozumieją zasady działania narzędzia używanego do sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów. Jest to szczególnie ważne, z uwagi na możliwość zaistnienia problemów technicznych, niewłaściwej obsługi systemu, czy niezrozumienia sposobu realizacji zadań. Dzięki temu pomiar osiągnięć edukacyjnych będzie rzetelny i sprawiedliwy.

   

  Nauczyciele mają ograniczone możliwości weryfikacji, czy uczeń pracuje samodzielnie. Ważne jest budowanie przez rodziców motywacji wewnętrznej uczniów i zwracanie uwagi na to, że korzystanie z niedozwolonych form wsparcia jest niekorzystne dla samego ucznia.  Niektóre metody sprawdzania wiedzy i umiejętności przypominają odpytywanie uczniów, znane z tradycyjnej klasy szkolnej.

  Nauczyciel może żądać przekazania fotografii ćwiczeń, notatek lub zadań wykonywanych w uczniowskim zeszycie lekcyjnym.

  Uzyskanie informacji o postępach ucznia w nauce będzie możliwe za pośrednictwem Dziennika Elektronicznego w module „Oceny” , „Wiadomości”.

   

  Możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia

  oraz informacja o formie i terminach konsultacji.

   

  Każdy rodzic i uczeń ma możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

  Formy i terminy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami ustala każdy nauczyciel.

  Konsultacje powinny odbywać się telefonicznie, poprzez dziennik elektroniczny Librus  (poniedziałek-piątek w godzinach 8:00-14:30) lub w innej formie i  terminie po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

   

   

 • Dzieci uczą rodziców...


  DZIECI UCZĄ RODZICÓW

  W marcu klasa I c przystąpiła do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej pt. "Dzieci uczą rodziców" organizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego i objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
  Celem akcji jest wsparcie procesu edukacji najmłodszych, a także zachęcenie ich do rozmowy z rodzicami na tematy będące przedmiotem przeprowadzonych lekcji. Tematy zajęć proponowane przez organizatora  związane są między innymi z bezpieczeństwem, ekologią, historią, sportem i promocją zdrowego trybu życia.

  6 marca 2020 r. uczniowie uczestniczyli w lekcji pt. ”Wyjątkowa pszczoła”.
  Podczas zajęć, w których wykorzystano w dużej mierze metody aktywizujące: „burzę mózgów”, „mapę myśli” oraz prezentację multimedialną, dzieci poznały te małe owady,
  a także dowiedziały się o tym, jak wielki jest ich wpływ na nasze życie. W grupach poszukiwały sposobów ratowania pszczół  oraz zastanawiały się jak można stworzyć środowisko im przyjazne.
  Na koniec zajęć uczniowie kolorowali ilustrację pszczoły oraz otrzymali zadanie domowe - przekazanie swoim Rodzicom i bliskim informacji na temat tego, czego dowiedziały się
  podczas zajęć.

   

  Maria Wojdyło

 • Zmiana terminów rekrutacji do klasy pierwszej...

  Zarządzeniem Burmistrza Miasta Bukowno zmieniły się terminy rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

  Bliższe informacje na stronie https://sp1bukowno.edupage.org/text4/

   

 • Zdalne nauczanie

  Drogi uczniu...

  Od 16 marca zostały zamknięte szkoły. W związku z tym nastała nowa rzeczywistość. Nie ma realnego kontaktu pomiędzy nauczycielem a uczniem. Wszyscy dookoła zaczęli mówić o zdalnym nauczaniu - kształcenie na odległość...

  Wielu nauczycieli już się z Wami skontaktowało poprzez Librusa, pocztę elektoniczną, portale społecznościowe czy też komunikatory. 

  Również na naszej szkolnej stronie została stworzona podstrona "Zdalne nauczanie" (górne menu). 

  Tutaj, obok innych form komunikacji z uczniami i rodzicami w trakcie okresu kwarantanny, będą umieszczane zadania do wykonania dla uczniów. Warto zajrzeć i wykorzystać czas kwarantanny :-)

  Ale... nie tylko zadania. 

  Znajdą się tutaj linki do zasobów, które warto odwiedzić. Jest tyle rzeczy do zobaczenia, przeczytania...

   

  Pamiętaj - zaglądaj do Librusa, odbieraj systematycznie swoją pocztę.

   

 • Organizacja pracy stołówki szkolnej...

  Informacja dot. posiłków w stołówce szkolnej.

      W związku z ogłoszeniem o odwołaniu zajęć w szkołach informujemy, że stołówka szkolna będzie nieczynna już od czwartku, tj.12 marca.

    Uczniów, którzy w czwartek i piątek skorzystają z zajęć opiekuńczych, prosimy o zaopatrzenie się w kanapki i napoje przyniesione z domu.

    Wszelkie odliczenia dotyczące wpłat będą dokonane po powrocie uczniów do szkoły.

     Świetlica szkolna do piątku pracuje normalnie.

   

  Kierownik świetlicy

 • Informacje ze strony MEN:

  Rodzicu,

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.
  • załącznik Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat  oswiadczenie_o_sprawowaniu_opieki.pdf​​​​​​​

  Uczniu,

  • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
  • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
  • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
  • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
 • Basen i sale gimnastyczne nieczynne...

  W dniach 12.03. – 25.03.2020 r. – basen nieczynny oraz zawiesza się wszystkie zajęcia prowadzone przez osoby zewnętrzne w salach gimnastycznych.

   

 • Zawieszone zajęcia...

  Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że

  od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

   

  W związku z tym w naszej szkole 12 i 13 marca br. to dni, w których nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze.

  Od poniedziałku, 16 marca br. uczniowie nie przychodzą do szkoły, gdyż będzie ona zamknięta.

   

   

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Bukownie
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Bukownie, ul. Szkolna 8, 32-332 Bukowno
 • 32-6421039

Galeria zdjęć