Nawigacja

informacje szkoła podstawowa 2018/19 szkoła podstawowa 2017/18 szkoła podstawowa 2016/17 gimnazjum 2016/17 szkoła podstawowa 2015/16 gimnazjum 2015/16 szkoła podstawowa 2014/15 gimnazjum 2014/15

Wymagania edukacyjne

informacje

Informacje w oparciu o:

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku

Art. 44b

8. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych  ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

9. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

10. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły.

Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

 1. O ustalonej ocenie śródrocznej lub rocznej uczeń jest informowany najpóźniej w dniu klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej z równoczesnym wpisem tej oceny do dziennika.
 2. O przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych uczeń i jego rodzice są informowani na zebraniu rodziców w maju danego roku.
 3. Wyższą od przewidywanej roczną ocenę z zajęć edukacyjnych uczeń może uzyskać po uzupełnieniu wiadomości i umiejętności określonych na daną ocenę przez nauczyciela oraz wykazaniu tych wiadomości i umiejętności na sprawdzianie przeprowadzanym w formie pisemnej i ustnej.
 4. Warunkiem przystąpienia do sprawdzianu jest zgłoszenie pisemnego wniosku o chęci uzyskania oceny wyższej niż przewidywana w ciągu tygodnia od terminu zebrania wymienionego w ust. 2.
 5. Sprawdzian jest przeprowadzany przez nauczyciela w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami.

 

Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej  oceny klasyfikacyjnej zachowania

 

 1. Ustalona ocena śródroczna zachowania jest jednocześnie przewidywaną oceną roczną zachowania, o której rodzice są informowani na śródrocznym zebraniu rodziców, a uczeń nie później niż do dnia śródrocznej klasyfikacji.
 2. Ustala się następujące warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

1) każdy uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę zachowania, nie może być ona jednak podwyższona więcej niż o jeden stopień,

2) uczeń lub jego rodzice w terminie 3 dni od śródrocznego zebrania rodziców mają prawo złożyć do wychowawcy pisemny wniosek o chęci uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania,

3) wychowawca w formie pisemnego kontraktu określa warunki konieczne do spełnienia, które winny odzwierciedlać kryteria na daną ocenę zachowania i muszą być rygorystycznie przestrzegane przez ucznia przez cały okres kontraktu;

4)uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana klasyfikacyjną roczną ocenę zachowania, jeśli wypełni wszystkie postanowienia kontraktu.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Bukownie
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Bukownie, ul. Szkolna 8, 32-332 Bukowno
 • 32-6421039

Galeria zdjęć