Nawigacja

Świetlica

Regulamin świetlicy szkolnej

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

przy Zespole Szkół nr 1 w Bukownie

I  ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Świetlica czynna jest w dniach zajęć szkolnych w godzinach od 7.30 do 15.30.

2. Do świetlicy mogą uczęszczać uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym uczniowie dowożeni autobusem szkolnym oraz nie biorący udziału w lekcjach religii rzymsko-katolickiej.

3. Rodzice (opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do świetlicy składają kartę zgłoszenia zawierającą dokładne dane dziecka i niezbędne informacje dodatkowe , w tym m. in. dni i godziny pobytu w placówce, korzystanie z dożywiania.

4. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje komisja, w skład której wchodzą kierownik świetlicy oraz nauczyciele- wychowawcy świetlicy.

5. Świetlica jest bezpłatna. Pieniądze wpłacane dobrowolnie przeznaczone są wyłącznie na potrzeby świetlicy.

6. W świetlicy zatrudnia się pracowników pedagogicznych – nauczycieli wychowawców, którzy są członkami Rady Pedagogicznej.

7. Wychowawca klasy wystawiając ocenę zachowania na  koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.

8. Zajęcia świetlicowe odbywają się w pomieszczeniach świetlicy, innych pomieszczeniach na terenie szkoły lub na boisku szkolnym. Przewiduje się także formę zajęć w postaci pieszej lub wyjazdowej z zachowaniem odpowiednich zasad opieki nad jej uczestnikami.

9.Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien fakt ten zgłosić nauczycielowi świetlicy.

10. Rodzice dzieci samodzielnie opuszczających świetlicę zobowiązani są każdorazowo poinformować o tym wychowawcę  lub wypełnić odpowiednie oświadczenie na stałe.

11. Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej nie mogą być odbierane przez osoby niepełnoletnie ( zgoda rodziców lub opiekunów na wyjście  dziecka z np. niepełnoletnim rodzeństwem należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy).

12. W przypadku , gdy dziecko jest odbierane przez inne osoby niż rodzice należy ustnie lub pisemnie powiadomić o tym wychowawcę świetlicy. Jeżeli sytuacja taka ma miejsce często, informacja o tym powinna się znaleźć w karcie dziecka.

13. Świetlica nie odpowiada za zgubione rzeczy dzieci.

14. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy, rodzice (opiekunowie)ponoszą odpowiedzialność finansową.

 15. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.

16. Rodzice uczniów korzystających z dożywiania w stołówce szkolnej są zobowiązani do terminowego uiszczania stosownych opłat zgodnie z aktualnie obowiązującymi zarządzeniami dyrektora szkoły i informowania z wyprzedzeniem (lub niezwłocznie, np.. w przypadku choroby) o nieobecności dziecka na posiłku.

17. Nieterminowe waty za dożywianie są podstawą do naliczania odsetek oraz skreślenia z listy uczestników stołówki.

18. uczniowie korzystający z posiłków w stołówce szkolnej są zobowiązani do przestrzegania regulaminu stołówki.

 

II     PRAWA UCZNIA W ŚWIETLICY

Uczeń ma prawo do:

 1. znajomości swoich praw i obowiązków,
 2. uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach,
 3. rozwijania samodzielności, samorządności i społecznej aktywności,
 4. rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,
 5. życzliwego, podmiotowego traktowania,
 6. swobody w kulturalnym wyrażaniu myśli i przekonań,
 7. uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
 8. korzystania z pomieszczeń świetlicowych , świetlicowej pracowni komputerowej, materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek i gier.

 

III    OBOWIĄZKI    UCZNIA W ŚWIETLICY

Uczeń ma obowiązek:

 1. dbać o ład i porządek,
 2. stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły,
 3. informować każdorazowo o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy,
 4. zgłaszać natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie,
 5. aktywnie uczestniczyć w zajęciach,
 6. zachowywać się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej,
 7. respektować zakaz zabawy telefonem komórkowym podczas zajęć świetlicowych,
 8. przestrzegać regulaminów obowiązujących we wszystkich pomieszczeniach, z których korzysta podczas zajęć.

 

IV   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Uczestnik świetlicy może otrzymać za swoją postawę wyróżnienia, pochwały i nagrody rzeczowe.

2. Za nieodpowiednie zachowanie uczeń może otrzymać upomnienia i nagany zgodnie z przepisami statutu szkoły, a w szczególnych przypadkach zostać zawieszony w prawach uczestnika świetlicy, do usunięcia włącznie.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Bukownie
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Bukownie, ul. Szkolna 8, 32-332 Bukowno
 • 32-6421039

Galeria zdjęć